DAOs
Tìm hiểu Polkadot OpenGov
#
Marketing
14 phút đọc
13/03/2024
19
0
0

icon-menu

Tiêu điểm chính

 • Mô hình OpenGov của Polkadot đặt cộng đồng vào trung tâm của quá trình ra quyết định và loại bỏ mọi quyền kiểm soát từ Parity Technologies và Web3 Foundation. Polkadot chuyển đổi sang OpenGov vào ngày 15 tháng 6 năm 2023.

 • OpenGov chứng kiến ​​số lượng trưng cầu dân ý và phiếu bầu trung bình tăng lần lượt là 1.008% và 1.981% trong sáu tháng đầu tiên. OpenGov giới thiệu các tính năng theo dõi song song và bỏ phiếu đồng thời, giúp tăng cường hoạt động quản trị.

 • Đề xuất bộ tài chính tăng lên 405%. Polkadot có ngân sách trị giá 41 triệu DOT nhằm hỗ trợ hệ sinh thái.

 • Fellowship đóng một vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn định hướng kỹ thuật của mạng Polkadot. Nó chịu trách nhiệm đưa ra các đề xuất kỹ thuật và đảm bảo rằng những thay đổi và cập nhật trên mạng phù hợp với tầm nhìn dài hạn của Polkadot.

Nền tảng phát triển

Polkadot (DOT) là một nền tảng điện toán blockchain phân tán hoạt động như một lớp cơ sở cho các blockchain có chủ quyền khác, được gọi là parachains, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác nhận và chia sẻ bảo mật. Polkadot được xây dựng bằng cách sử dụng Polkadot SDK, một khuôn khổ phát triển blockchain. Hơn nữa, layer cơ sở của Polkadot được gọi là Relay Chain, sử dụng một Nominated Proof-of-Stake (NPoS), cơ chế đồng thuận và máy trạng thái của nó được biên dịch để WebAssembly (Wasm).

Mức độ quản trị của Polkadot chuyển sang mô hình OpenGov vào ngày 15 tháng 6 năm 2023, đánh dấu một bước phát triển đáng kể so với mô hình ban đầu Gov V1 khuôn khổ. Mô hình mới này nâng cao khả năng quản trị của nền tảng bằng cách đưa ra các cơ chế dẫn đến tần suất trưng cầu dân ý cao hơn, tăng hoạt động Bộ tài chính và mức độ phân cấp cao hơn. Báo cáo này sẽ đi sâu vào chi tiết về quản trị của Polkadot, cung cấp sự so sánh toàn diện giữa mô hình Gov V1 ban đầu và mô hình OpenGov. Nó cũng sẽ phân tích tác động của những thay đổi quản trị này trên mạng.

Phiên bản Polkadot Governance V1

Tổng quan

Khung quản trị ban đầu của Polkadot, Governance V1, tập trung vào ba cơ quan cốt lõi: Council, Technical Committee và Referendum Chamber. Các nhóm này hỗ trợ chung về tài chính, công nghệ và các phát triển khác của mạng. Cơ cấu này tạo điều kiện thuận lợi cho cách tiếp cận cân bằng trong việc ra quyết định và vận hành, thu hút sự tham gia của nhiều bên liên quan khác nhau vào quá trình quản trị.

Hội đồng Cổ đông

Vai trò của các cổ đông trong Gov V1 như sau:

 • Hội đồng: Bao gồm 13 thành viên, trách nhiệm của Hội đồng bao gồm quản lý các đề xuất, hủy bỏ trưng cầu dân ý và bầu ra Ủy ban Kỹ thuật.

 • Hội đồng Kỹ thuật: Được thành lập bởi các nhà phát triển Polkadot chủ chốt và được Hội đồng lựa chọn, Ủy ban Kỹ thuật có nhiệm vụ ngăn chặn các đề xuất có hại và tiến hành các bản sửa lỗi và cập nhật cần thiết.

 • Ban trưng cầu dân ý: Phòng này bao gồm tất cả những người nắm giữ token DOT tham gia vào quá trình quản trị bằng cách staking, chứng thực hoặc ủy quyền token của họ để có được quyền biểu quyết.

Việc tài trợ cho hệ sinh thái Polkadot được quản lý thông qua Bộ tài chính trong Gov V1. Bộ tài chính tích lũy tài nguyên từ phần thưởng khối và phí giao dịch. Các đề xuất chi tiêu cần có sự chấp thuận của Hội đồng và thời gian chờ đợi là 28 ngày.

Quá trình


Quy trình quản trị Polkadot Gov V1 được cấu trúc để thu hút chủ sở hữu token tích cực vào quá trình phát triển của mạng. Quá trình này được phác thảo như sau:

 1. Nộp và phê duyệt đề xuất: Bất kỳ bên nào cũng có thể đưa ra đề xuất. Những thứ này sau đó được xếp hàng đợi và cần có sự chứng thực để tiến bộ. Đề xuất được ủng hộ nhiều nhất đã được chuyển tiếp để bỏ phiếu.

 2. Trưng cầu dân ý và bỏ phiếu: Chu kỳ bỏ phiếu xen kẽ giữa các đề xuất công khai và những đề xuất do Hội đồng đưa ra, kết hợp các quy trình bỏ phiếu nhanh khẩn cấp và bỏ phiếu ủy nhiệm được tăng cường bằng token.

 3. Sự tham gia của Hội đồng và Kho bạc: Hội đồng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý quỹ Kho bạc, đề xuất và đánh giá các đề xuất.

 4. Xu hướng đại biểu thích ứng: Ngưỡng biểu quyết được điều chỉnh linh hoạt dựa trên tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu và nguồn đề xuất.

 5. Ban hành đề xuất: thông qua trưng cầu dân ý, có thời gian chờ đợi, xen kẽ giữa các đề xuất của công chúng và hội đồng.

Polkadot OpenGov

Tổng quan

Hệ sinh thái Polkadot rolled out OpenGov vào ngày 15 tháng 6 năm 2023. Mô hình này đặt cộng đồng vào trung tâm của quá trình ra quyết định và loại bỏ mọi quyền kiểm soát từ Parity Technologies và Web3 Foundation.

Referenda trong hệ thống OpenGov trải qua vòng đời có cấu trúc để ban hành, bao gồm Lead-in Period cho việc gửi đề xuất, Decision Period để bỏ phiếu và phê duyệt và Enactment Period thực thi. OpenGov cho phép nhiều cuộc trưng cầu dân ý diễn ra đồng thời, cho phép chuyển động nhanh hơn.

Trong khuôn khổ OpenGov, các vai trò truyền thống của Hội đồng và Ủy ban kỹ thuật đã phát triển thành Fellowship, cung cấp chuyên môn kỹ thuật sâu sắc mà không có quyền biểu quyết đặc biệt. Hoạt động như một DAO của nhà phát triển, nó đề cao sự phân quyền thông qua việc ủng hộ việc bỏ phiếu dựa vào cộng đồng cùng với việc kiểm tra và cân bằng nghiêm ngặt. Tư cách thành viên của Hiệp hội dành cho tất cả những người đủ điều kiện, đánh dấu sự rời bỏ hệ thống hội đồng độc quyền. Mô hình này cũng cam kết trả tiền cho nhà phát triển vì những đóng góp của họ cho Polkadot. Hơn nữa, nó giới thiệu một cơ chế ủy quyền mới, trao quyền cho người dùng phân bổ quyền biểu quyết của họ bằng sự tin tưởng và cam kết token.

Cổ đông

Vai trò của cổ đông thuộc OpenGov như sau:

 • DOT Tokenholders: OT tokenholder là trung tâm của hệ thống OpenGov và chịu trách nhiệm chính về các quyết định quản trị. Điều này bao gồm bỏ phiếu cho các đề xuất, ủy quyền quyền biểu quyết và tích cực tham gia vào việc định hình tương lai của mạng. Mô hình dân chủ trực tiếp trao quyền cho mọi chủ sở hữu token có tiếng nói trong quá trình quản trị, dân chủ hóa việc ra quyết định và làm cho hệ thống phản ánh ý chí tập thể của cộng đồng tốt hơn.

 • Polkadot Technical Fellowship: Là cơ quan cố vấn kỹ thuật mới, Fellowship đóng một vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn định hướng kỹ thuật của mạng Polkadot. Họ chịu trách nhiệm xem xét các đề xuất kỹ thuật và đảm bảo rằng các thay đổi và cập nhật trên mạng là hợp lý, an toàn và phù hợp với tầm nhìn dài hạn của Polkadot.

Sự phát triển này trong vai trò quản trị trong OpenGov minh họa một bước đi chiến lược hướng tới quy trình ra quyết định có tính tham gia cao hơn và mạnh mẽ hơn về mặt kỹ thuật, phù hợp chặt chẽ với đặc tính của quản trị blockchain phi tập trung và dân chủ.

Quá trình


OpenGov giới thiệu một hệ thống năng động và đa sắc thái để gửi, đánh giá và ban hành đề xuất:

1. Gửi và Đánh giá Đề xuất:

 • Public Initiation: Trong OpenGov, tất cả các đề xuất đều bắt nguồn từ công chúng, nhấn mạnh vào việc quản trị dựa vào cộng đồng.

 • Lead-in Period: Sau khi gửi, các đề xuất sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn chuẩn bị nhằm đảm bảo các đề xuất được xem xét kỹ lưỡng trước khi tiến hành.

 • Assignment to Tracks: Đề xuất được phân loại thành một trong mười lăm Tracks dựa trên tính chất và yêu cầu của chúng, mỗi Đề xuất có Nguồn gốc riêng biệt xác định thời lượng và khả năng bỏ phiếu của cuộc trưng cầu dân ý. Tracks and Origins:

 • Các lộ trình đa dạng cho các đề xuất đa dạng: Các lộ trình như Small Tipper hoặc Big Spender lớn phân loại các đề xuất Bộ tài chính theo số tiền tài trợ, đảm bảo xử lý phù hợp.

 • Expedited Processing: Polkadot Technical Fellowship có thể theo dõi nhanh các đề xuất thông qua nguồn gốc Whitelist Caller, hợp lý hóa quy trình xem xét và bỏ phiếu.

2. Quy trình biểu quyết và phê duyệt:

 • Simultaneous Voting Across Tracks: OpenGov cho phép bỏ phiếu đồng thời cho các đề xuất trên các tuyến đường khác nhau, tuân thủ các giới hạn năng lực để đảm bảo việc ra quyết định có thể quản lý được.

 • Multi-Role Delegations: Cử tri có thể ủy quyền quyền biểu quyết của mình cho các chuyên gia trong các lĩnh vực cụ thể, tối ưu hóa sự tham gia quản trị mà không yêu cầu sự tham gia liên tục từ tất cả các cổ đông.

3. Cơ chế kiểm soát và sửa chữa:

 • Hủy bỏ và đưa vào danh sách đen: OpenGov cho phép cộng đồng hủy bỏ các đề xuất trưng cầu dân ý hoặc blacklist đang diễn ra, ngăn không cho chúng quay lại hàng đợi. Tính năng này rất cần thiết để quản lý các đề xuất độc hại hoặc spam.

4. Các giai đoạn quản trị chi tiết:

 • Sáng tạo và Dẫn đầu: Đề xuất phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể về nguồn gốc, bao gồm khoản ký gửi để quản lý spam và dung lượng.

 • Giai đoạn quyết định: Các đề xuất sẽ được bỏ phiếu, trong đó chúng phải đáp ứng các tiêu chí phê duyệt và hỗ trợ được xác định trước để được thông qua.

 • Giai đoạn ban hành: Các đề xuất thành công trải qua giai đoạn ban hành trước khi các thay đổi được triển khai, cho phép mạng chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi.

5. Các yếu tố quản trị bổ sung:

 • Động lực Nguồn gốc và Theo dõi: Đường dẫn của mỗi đề xuất được xác định bởi Origin và Track, với các tham số cụ thể để ra quyết định và thực thi được điều chỉnh theo tác động của nó.

 • Tính năng Multiplier: Chủ sở hữu token có thể khuếch đại quyền biểu quyết của mình thông qua khóa token, với hệ số nhân tăng dần dựa trên thời gian khóa.

 • Cơ chế phê duyệt và hỗ trợ: Các đề xuất yêu cầu phải đáp ứng các ngưỡng phê duyệt và hỗ trợ trong thời gian xác nhận để tiến triển, đảm bảo sự đồng thuận rộng rãi cho việc ban hành.

6. Quản lý đề xuất và bỏ phiếu chiến lược:

 • Ngưỡng phê duyệt và hỗ trợ: Một hệ thống phức tạp đánh giá khả năng tồn tại của đề xuất thông qua các số liệu phê duyệt và hỗ trợ, điều chỉnh để đảm bảo các đề xuất có được sự ủng hộ đáng kể.

 • Quá trình Xác nhận linh hoạt: Tính linh hoạt của giai đoạn xác nhận cho phép đánh giá lại các đề xuất dựa trên sự thay đổi quan điểm của cử tri, duy trì tính liêm chính trong quản trị

Hệ thống OpenGov của Polkadot giới thiệu một mô hình quản trị cân bằng ý kiến ​​đóng góp của cộng đồng, đánh giá của chuyên gia và quá trình ra quyết định chiến lược. Thông qua các giai đoạn, hệ thống bỏ phiếu nhiều tầng và cơ chế điều chỉnh và kiểm soát, OpenGov trao quyền cho cộng đồng Polkadot để tích cực định hình sự phát triển của mạng theo cách có cấu trúc và hiệu quả.


Dữ liệu

Dữ liệu này có nguồn gốc từ nền tảng DotLake của Parity Data Team, hồ dữ liệu chứa dữ liệu off-chain và on-chain trên hệ sinh thái Polkadot.


Sau quá trình chuyển đổi sang OpenGov, người ta đã nhận thấy sự gia tăng đáng kể về mức độ tương tác với nền tảng. Số phiếu bầu trung bình đã tăng 1.981% so với Gov V1. Xu hướng này mở rộng sang trưng cầu dân ý, với mức độ tham gia tăng 1,008% sau quá trình chuyển đổi. Đáng chú ý, 40% cuộc trưng cầu dân ý theo OpenGov không được chấp thuận, trái ngược với tỷ lệ từ chối 9% theo Gov V1. Điều này cho thấy sự thay đổi hướng tới phạm vi rộng hơn của các hành vi và kết quả bỏ phiếu, cho thấy rằng OpenGov thúc đẩy một môi trường quản trị năng động và đa dạng hơn so với phiên bản tiền nhiệm của nó.


Kể từ khi OpenGov được giới thiệu, số lượng đề xuất của Kho bạc đã vượt quá đáng kể so với số lượng được thực hiện thông qua Gov V1. Gov V1 ghi nhận 83 đề xuất trước khi triển khai OpenGov, trong khi OpenGov nhận được 401 đề xuất (+405%). Quá trình chuyển đổi này dẫn đến mức tăng trung bình hàng tháng là 126% trong các đề xuất được gửi tới OpenGov, hiện chiếm 80% trong tổng số đề xuất tài chính. Đề xuất OpenGov đạt đỉnh điểm vào tháng 11 năm 2023 với 92.

Từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, số lượng cử tri trực tiếp và đại biểu trong hệ thống quản trị Polkadot rất khớp nhau, với 66.602 cử tri trực tiếp và 65.508 cử tri đại biểu được ghi nhận. Ban đầu, bỏ phiếu trực tiếp là phương pháp phổ biến hơn sau khi OpenGov ra mắt, nhưng theo thời gian, xu hướng chuyển sang ưu tiên ngày càng tăng cho việc bỏ phiếu được ủy quyền. Tháng 12 năm 2023 có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất vào nửa cuối năm, điều này có thể là do các hoạt động bỏ phiếu cuối năm. Xu hướng bỏ phiếu ủy quyền này cho thấy một ưu tiên rõ ràng được kỳ vọng sẽ duy trì hoặc tăng cường sự tham gia quản trị theo thời gian.


Dòng tiền chảy ra từ Ngân sách Polkadot  tăng đều đặn. Dòng tiền ra chủ yếu là từ bounties và các đề xuất. Cả tiền thưởng và đề xuất đều tăng trong nửa cuối năm 2023, với tiền thưởng tăng 18% và đề xuất tăng 116%.

Kết luận

Hoạt động quản trị của Polkadot trải qua một quá trình phát triển đáng kể với quá trình chuyển đổi sang OpenGov vào tháng 6 năm 2023. Sự thay đổi này nhằm tăng cường sự tham gia của cộng đồng thông qua các cơ chế mới như thay thế Hội ​​đồng và Ủy ban kỹ thuật bằng Hiệp hội và giới thiệu một hệ thống đề xuất năng động hơn. Cho đến nay, OpenGov đã hoàn thành sứ mệnh của mình với các cuộc trưng cầu dân ý và số phiếu mỗi bên tăng hơn 1.000% trong sáu tháng, đề xuất ngân quỹ tăng hơn 405% và số cử tri trực tiếp và được ủy quyền đều tăng.

Nhìn chung, mô hình quản trị mới này đã thúc đẩy sự tham gia của nền tảng và quản trị. Những thay đổi này nhấn mạnh cam kết của Polkadot trong việc thúc đẩy một hệ sinh thái có sự tham gia và đáp ứng. 

 

Bài viết được FXCE Crypto biên tập từ "Polkadot OpenGov Deep Dive" của tác giả Elem Oghenekaro với mục đích cung cấp thông tin và phi lợi nhuận. Chúng tôi không khuyến nghị đầu tư và không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư liên quan đến nội dung bài dịch.

#DAOs
ic-comment-blueBình luận
#